สารพันปัญหา
1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
 
  1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
  2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
  3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
ชั้น 2 อาคาร 26 กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
โทร  0 2288 4000 ต่อ 4816,4817  แฟกซ์ 0 2288 4484 
ภายในวันที่ 13 กรกฏาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

2. คำถาม : กรณีที่ ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร 
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นรายกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อที่ 1 ในวันสอบคัดเลือก
3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด 
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 
ตั้งแต่วันที่  29 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2563 
 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
(1) ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
(2) ชำระผ่านเครื่อง ATM ของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
(3) ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Nextการสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
โดยให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย   

5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ประกอบด้วย
 (1) ค่าธรรมเนียมการสอบวุฒิปริญญาตรี  จำนวน  300  บาท
 (2) ค่าธรรมเนียมการสอบวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จำนวน  300  บาท
 (3) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต  จำนวน    30  บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร
คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://thaigov.thaijobjob.com/ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 และนำมายื่นในวันสอบ
7. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร 
คำตอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน นวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ทางเว็บไซต์  https://thaigov.thaijobjob.com และ http//spm.thaigov.go.th ?การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ? และติดประกาศที่บริเวณอาคาร 26 สำนักงานเลขาธิการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล   
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ ชั้น 2 อาคาร 26 กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.  0 2288 4000 ต่อ 4663  แฟกซ์ 0 2288 4484  
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ LineID : @Thaijobjob