สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สารพันปัญหา
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
 
  1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
  2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
  3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
ชั้น 2 อาคาร 26 กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
โทร  0 2288 4000 ต่อ 4663  แฟกซ์ 0 2288 4484 
ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ

คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นรายกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อที่ 1 ในวันสอบคัดเลือก
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2567 - 20 กุมภาพันธ์ 2567  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 จะปิดรับสมัครสอบเวลา 24.00 น. และผู้สมัครสอบต้องไปชำระค่าธรรมเนียมในการสอบภายในเวลาที่กำหนด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2567 - 21 กุมภาพันธ์ 2567  ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
(1) ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
(2) ชำระผ่านเครื่อง ATM ของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
(3) ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Nextการสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
(4) ชำระผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง
โดยให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย   

คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท ประกอบด้วย
 1) ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน  300 บาท
  2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต  จำนวน  30  บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://thaigov.thaijobjob.com/ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และนำมายื่นในวันสอบ
คำตอบ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ทางเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี https://thaigov.thaijobjob.com และ http://spm.thaigov.go.th หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” และติดประกาศที่บริเวณอาคาร 26 สำนักงานเลขาธิการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ ชั้น 2 อาคาร 26 กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.  0 2288 4000 ต่อ 4663  แฟกซ์ 0 2288 4484  
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ LineID : @Thaijobjob